Pravidlá ochrany osobných údajov:


Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) sú spracované podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a obsahujú informácie a pravidlá týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou SENTIA services s.r.o., so sídlom Jarabinková 2/C, 821 09 Bratislava, IČO: 44 180 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 60717/B („Prevádzkovateľ“).

Definícia pojmov:


Osobné údaje: podľa zák. č. 18/2018 Z. z. sú to údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátora, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ: spoločnosť SENTIA services s.r.o., so sídlom Jarabinková 2/C, 821 09 Bratislava, IČO: 44 180 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60717/B,    e-mail: info@nakupuj.vip

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Je to každá fyzická osoba, ktorý navštívi webové rozhranie obchodu www.nakupuj.vip a zároveň si vytvorí zákaznícky účet (zaregistruje sa) alebo odošle vyplnenú elektronickú objednávku alebo vyplní a odošle kontaktný formulár na webovom rozhraní obchodu alebo pošle prevádzkovateľovi podnet, sťažnosť, otázku alebo iný dopyt.

1. Účel spracovania osobných údajov

Tieto Pravidlá sa aplikujú na spracúvanie vašich osobných údajov Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy a plnenie kúpnej zmluvy:  - spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim ako aj na plnenie tejto kúpnej zmluvy,  je to nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky a doručenie objednaného tovaru.  Pre tento účel Prevádzkovateľ spracúvava vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie, e-mailová adresa a tel. číslo. Poskytnutie týchto osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetovej stránky www.nakupuj.vip. Bez poskytnutia týchto vašich osobných údajov nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi vami a Prevádzkovateľom. Právnym základom spracovania osobných údajov pre tento účel je to, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako kupujúci.

Starostlivosť o zákazníka – v prípade, ak Prevádzkovateľovi doručíte e-mailom, poštou  alebo prostredníctvom kontaktného formuláru žiadosť, podnet, sťažnosť, reklamáciu alebo iný dopyt (ďalej ako „dopyt“), za účelom vybavenia tohto dopytu Prevádzkovateľ bude vyžadovať a spracovávať vaše osobné údaje minimálne v rozsahu kontaktných údajov: meno, priezvisko a e-mailová adresa. V závislosti od druhu dopytu, môže Prevádzkovateľ požadovať aj poskytnutie ďalších osobných údajov nevyhnutne potrebných pre vybavenie dopytu. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je to, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba.

Vytvorenie zákazníckeho účtu – v prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť si na stránke obchodu zákaznícky účet, bude Prevádzkovateľ za účelom vedenia tohto zákazníckeho účtu spracovávať vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri vytváraní tohto účtu: meno, priezvisko, e-mail. Zákaznícky účet vám umožňuje sledovať stav vašich aktuálnych objednávok, vidieť históriu vašich minulých objednávok, uložiť si osobné údaje, čo zjednoduší vytváranie ďalších objednávok a využívať rad ďalších výhod poskytnutých Prevádzkovateľom internetového obchodu. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je váš súhlas na spracovanie osobných údajov.

E – mail marketing– môžete e-mailom dostávať všeobecné marketingové informácie a to (napr. newsletter). Pre tento účel spracúvava Prevádzkovateľ vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.  Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje pre účely marketingu na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov pre tento účel môžete kedykoľvek odvolať využitím kontaktného formulára na webovej stránke www.nakupuj.vip, poštou na adrese Prevádzkovateľa alebo mailom na adrese: info@nakupuj.vip. Po odvolaní nášho súhlasu na spracovanie osobných údajov pre tento účel Prevádzkovateľ ukončí spracovávanie vašich osobných údajov poskytnutých pre tento účel. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel je dobrovoľné a nemá žiadny vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Prevádzkovateľom. Právnym základom spracovania osobných údajov pre tento účel je váš súhlas.

Personalizované ponuky  - ako registrovaný užívateľ môžete od Prevádzkovateľa dostávať e- mailom ponuky, ktoré budú zodpovedať vašim individuálnym záujmom. Za týmto účelom Prevádzkovateľ spracováva údaje v rozsahu ako boli poskytnuté pri vytvorení zákazníckeho účtu a môže zbierať a analyzovať aj údaje o vami realizovaných nákupoch cez internetový obchod www.nakupuj.vip. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účely personalizovaných ponúk. Námietku môžete podať prostredníctvom kontaktného formuláru na www.nakupuj.vip  alebo zaslaním mailu na info@nakupuj.vip Po podaní námietky Prevádzkovateľ obmedzí spracovanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby. Viac informácii o obmedzení spracovania osobných údajov je čl. 3 týchto pravidiel.

Uplatnenie právnych nárokov prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ môže spracovávať vaše osobné údaje aj z dôvodu, ak je to nevyhnutné pre uplatnenie jeho právnych nárokov voči vám (napr. právo na zaplatenie pohľadávky, napr. kúpnej ceny tovaru). Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Zaistenie bezpečnosti siete a informačného systému: Prevádzkovateľ za týmto účelom môže spracúvať údaje: IP adresu vášho zariadenia, údaj o vašom operačnom systéme, o dátume, čase a dĺžke vašej návštevy webovej stránky a to s cieľom dosiahnutia bezpečnosti siete a informačného systému, zvyšovania ich odolnosti voči poruchám alebo nezákonným činom, ktoré narušujú alebo ohrozujú bezpečnosť uchovávaných alebo prenesených osobných údajov, za účelom riešenia technických zlyhaní a ich predchádzania. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Predchádzania a odhaľovania podvodov – Prevádzkovateľ môže spracovávať vaše osobné údaje za účelom predchádzania alebo odhaľovania podvodov. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

2. Prístup k osobným údajom

Prevádzkovateľ nesprístupní a neposkytne bez vášho súhlase žiadne vaše osobné údaje iným subjektom, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Pravidlách ako aj v prípade, ak Prevádzkovateľovi toto oprávnenie alebo povinnosť vyplynie zo zákona.

Prístup k vašim osobným údajom bude mať v nevyhnutnom rozsahu len zmluvný partner Prevádzkovateľa vykonávajúci pre Prevádzkovateľa technickú správu webovej stránky www.nakupuj.vip.

Prevádzkovateľ zároveň poskytne vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie a tel. číslo kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia vami objednaného tovaru cez internetový obchod www.nakupuj.vip.

Prevádzkovateľ poskytne vaše osobné údaje štátnym orgánom alebo iným osobám, ak mu táto povinnosť vyplynie zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje tretej osobe (advokát, súdy SR a pod.), ak to bude nevyhnuté pre ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa napr. uplatnenie práva na zaplatenie pohľadávky.

Prevádzkovateľ poskytne vaše údaje svojmu zmluvnému partnerovi, ktorý vami objednaný tovar skladuje, a to výlučne za účelom vybavenia vašej objednávky a to v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pre doručovanie.

3. Vašej práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov:

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte:

· právo byť informovaný o spracovaní vašich osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach ako dotknutej osoby, tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, o primeraných zárukách týkajúcich sa prenos, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

· právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, o kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, o  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vám vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť vám osobné údaje spôsobom podľa vašej požiadavky.

· právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

· právo na výmaz osobných údajov-  máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje, ak požiadate o výmaz osobných údajov v prípade, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) namietnete spracúvanie osobných údajov v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo ak namietnete spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa týka priameho marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov -  máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v prípade, ak

a) namietnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,


c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete  ich vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) namietnete spracúvanie osobných údajov v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len s vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

· právo na prenosnosť osobných údajov -  máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi,  a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a

a) ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

· právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať spracúvanie  vašich osobných údajov v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ďalej máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

· právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú (napr. automatizovane vyhotovená faktúra). Máte  právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný vás informovať v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.

· právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe vášho súhlasu.

· právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje poskytnuté za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvy počas doby 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.  Osobné údaje získané vytvorením zákazníckeho účtu Prevádzkovateľ bude uchovávať po dobu existencie zákazníckeho účtu. Osobné údaje, ktoré sa týkajú finančných transakcií (t.j. napr. zaplatenie kúpnej ceny za tovar), bude Prevádzkovateľ uchovávať po dobu 10 rokov odo dňa vykonania transakcie. Osobné údaje poskytnuté za účelom marketingu bude Prevádzkovateľ uchovávať po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu alebo do odvolania  vášho súhlasu poskytnutého pre tento účel, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Osobné údaje spracovávané za účelom personalizovaných ponúk bude Prevádzkovateľ spracovávať po dobu existencie zákazníckeho účtu. Všetky ostatné osobné údaje Prevádzkovateľ vymaže alebo anonymizuje.

5. Osobné údaje osôb mladších ako 15 rokov

Internetový obchod www.nakupuj.vip nie je určená pre osoby mladšie ako 15 rokov, prevádzkovateľ preto nebude úmyselne spracovávať osobné údaje osôb mladších ako 15 rokov. V prípade, ak ste nedosiahli vek 15 rokov, neposielajte Prevádzkovateľovi žiadne vaše osobné údaje, nevypĺňajte kontaktný formulár na webovej stránke, neobjednávajte tovar a nevytvárajte zákaznícky účet. V prípade, ak ste dosiahli vek 15 rokov, ale nedosiahli ste ešte vek 16 rokov, Prevádzkovateľ nebude spracovávať žiadne vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, iba ak takýto súhlas poskytol alebo schválil váš zákonný zástupca.

6. Automatické spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ môže v prípade návštevy webovej stránky automaticky získať údaje, napr. IP adresa vášho zariadenia, nastavenie jazyka, frekvenciu, dátum, čas, dĺžku vašej  návštevy na webovej stránke, údaje o operačnom systéme, údaje o vašom správaní na webovej stránke. Cookies sú spracovávané automaticky.

7. Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré ste mu poskytli. Prevádzkovateľ prijal za účelom ochrany vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečuje ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom k nim,  ich zneužitím alebo neoprávneným spracovávaním.  

8. Kontrola ochrany osobných údajov

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom nie je vykonávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

9. Používanie súborov „cookies“

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní návštevníkom webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách (ako sú napr.  prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí návštevník stránky opätovne uvádzať.

Dočasné súbory cookies sú uložené v zariadení do zavretia internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies sú uložené v zariadení, umožňujú rozpoznať návštevníka stránky pri ďalšej návšteve, sú uložené do skončenia ich platnosti alebo vymazania.

Prevádzkovateľ používa nasledujúce cookies:

Základné cookies umožňujúce zapamätanie prihlasovacích údajov a bezpečné prihlásenie,  zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcii.

Funkčné cookies umožňujú optimalizovať funkčnosť internetovej stránky, konzistentné zobrazenie webovej stránky, personalizovať obsah, t.j. zapamätať si preferencie a nastavenia napr. jazyk, veľkosť písma, krajina pôvodu a iné nastavenia.

Reklamné cookies umožňujú poskytovať ponuky alebo reklamy založené na záujmoch, umožňujú tretím stranám, aby poskytovali reklamy založené na záujmoch aj na iných stránkach ako tohto poskytovateľa, umožňujú zdieľať stránky so sociálnymi sieťami.

V súvislosti s používaním cookies máte možnosť v počítači alebo inom zariadení cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo alebo pomocou prehliadača, tiež môže úplne zakázať ukladanie cookies na vašom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania.  Odstránenie cookies z počítača nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie internetovej stránky, avšak po odstránení cookies sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

10. Kontakt ohľadom ochrany osobných údajov

Žiadosti o informácie, o prístup k osobným údajom, o zmenu alebo opravu osobných údajov, o výmaz alebo prenos osobných údajov, o obmedzenie ich spracovania alebo akékoľvek iné žiadosti, sťažnosti a otázky ohľadom osobných údajov, je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: info@nakupuj.vip alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke www.nakupuj.vip alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa.

Tieto pravidlá sú platné a účinné počnúc dňom 25.5.2018. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môže Prevádzkovateľ priebežne meniť.